Anders Breivik-spor til serbisk kommandør

En av serberene som var i kontakt med Misha Tavic ,kanskje.Eller var det omvendt.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik har trolig latt seg inspirere av flere kristne terrorister og drapsmenn. Blant disse var en serbisk kommandør han kan ha møtt i Liberia i 2002.

 

Politiet bruker nå ressurser på å finne ut mer om den drapsdømte kommandøren, Milorad Ulemek, og om han kan knyttes til Breivik.

Det viser etterforksningsmateriale NRK kjenner innholdet i.

Bakgrunnen er at Breivik i 2002 reiste til Liberia. Der hevder han at han møtte en serbisk krigshelt han skulle rekruttere til sin kamp mot muslimene i Europa. Dette kan ha vært Milorad Ulemek, som på serbisk side var i krig mot muslimer på Balkan.

Hylles av nynazist

I en video som ble publisert for ett år siden brukes flere av de samme symbolene som Breivik bruker i sitt manifest. Politiet etterforsker nå spor til kommandøren som kan ha blitt forsøkt vervet til Breviks terrorangrep.

I videoen navngis og hylles Ulemek, og det blir også hevdet at kristne blir forfulgt og drept av muslimer. Serberen omtales også positivt i Breviks manifest.

Videoen er laget av tyske Nick Greger. Greger er terrorist, nynazist og selverklært tempelridder. Han er også leder for organisasjonen «Order 777». Gruppen knyttes til Knight Templar, tempelordenen Anders Behring Breivik sier han tilhører.

Saken fortsetter under bildet


Nick Greger, nynazist

NYNAZIST: Nick Greger, terrorist, nynazist og selverklært tempelridder, har laget den omtalte videoen.

Mye tyder på at Breivik kan ha sett denne videoen og latt seg inspirere av den. I videoen ser vi en knelende tempelridder, nøyaktig det samme symbolet Brevik bruker i sitt manifest.

Kan ha inspirert Breivik

NRK vet at både Breivik og Greger kan knyttes til Liberia. Spørsmålet er hvem Breivik møtte da han var der i 2002.

Uansett om han traff Ulemek eller andre serbiske nasjonalister, har personer som Ulemek inspirert han til å bygge opp tankesett og hat til muslimer.

Politiet vil i dag ikke si noe om hvem den terrorsiktede nordmannen møtte i Liberia, siden saken fortsatt er under etterforskning.

Tegning av tempelridder som går igjen i videoen og i Breiviks såkalte manifest

SAMME TEGNING: En slik tegning av en tempelridder finnes både i den omtalte videoen og i Breiviks såkalte manifest.

 

 

Lars Harnes tidligere president for MC-klubben Bandidos ble nektet prøveløslatelse

Her møter Harnes daværende statsminister Kjell Magne Bondevik under et Stopp Volden-arrangementet i 1999.

 

 

Lagmannsretten så bort fra rettspsykiaternes rapport og nektet prøveløslatelse av volds- og ransdømte Lars Harnes fra MC-klubben Bandidos.

Harnes soner en dom på åtte års forvaring med en minstetid på seks år etter ranet av 2,6 millioner kroner fra en pengetransport på Aker Brygge i august 2004.

Ranet ble begått mens han hadde permisjon fra soningen av en dom for grov vold og frihetsberøvelse.

Voldsutøvelsen i den saken var så grov at det i dommen mot ham het at «forholdet kan best betegnes som tortur», og hadde betydning når domstolene nå har vurdert søknaden om prøveløslatelse.

Harnes har tidligere vært president i MC-klubben Bandidos, en av klubbene som politiet regner som kriminelle organisasjoner.

 

 

Minstetid på seks år utløp 2. juli 2011. Allerede 7. september 2010 søkte Harnes om prøveløslatelse, men både Ila fengsel og påtalemyndigheten motsatte seg dette.

Har ikke tatt avstand fra Bandidos

 

Harnes bragte saken inn for Asker og Bærum tingrett, som i mars i år avsa dommen der han fikk avslag.

Tingretten la blant annet vekt på alvorlighetsgraden i forbrytelsene som Harnes er dømt for og det man kaller for hans «uavklarte forhold til Bandidos»: Ikke en eneste gang i løpet av tiden i fengsel har han tatt avstand fra MC-klubben.

Harnes anket til lagmannsretten, men det gikk ikke bedre for ham der: «Anken forkastes. Dommen er enstemmig», heter det i domsslutningen.

En ganske positiv uttalelse fra de rettspykiatrisk sakkyndige hjelp ikke Harnes til å få prøveløslatelse. De sakkyndige, som tidligere har gitt ham diagnosen «dyssosiale personlighetstrekk», pekte på tre forhold som talte i positiv retning:

  • Harnes har fullført videregående skole med gode resultater og har fått studieplass ved Menighetsfakultetet. «Dette er en utvikling som utvilsomt er positiv for Harnes», heter det.
  • Han er blitt 44 år gammel. Det er vanlig at dyssosiale personlighetstrekk blekner med tiden, særlig fra 40-50 års alder. «Tidsmomentet taler derfor for at risikoen for nye alvorlige forbrytelser er redusert».
  • Harnes har i tillegg startet en prosess med sikte på konvertering til katolisismen. «Dersom Harnes finner frem til en tilhørighet til den katolske kirken, taler også dette for at tilbakefallsrisikoen reduseres».

Den rettsmedisinske kommisjon kritiserte de sakkyndige og mente at de var for optimistiske i sine vurderinger av risikoen for at Harnes skal begå nye forbrytelser.

Motsatt konklusjon fra fengselspsykiater

Psykiater Randi Rosenqvist på Ila har kommet til motsatt konklusjon:

«Det synes ikke som om Harnes har brukt forvaringstiden konstruktivt med henblikk på å endre sine personlige forutsetninger ... Jeg kan ikke se at man ved bruk av risikovurderingsinstrumentet HCR-20 kan vurdere ham til i dag å ha mindre risiko for nye voldshandlinger enn han hadde på domstidspunktet».

Borgarting lagmannsrett legger i sin avgjørelse stor vekt på de 11 tidligere straffesakene mot Harnes er dømt for, og spesielt den såkalte «Linderud-saken» fra 2002. Da holdt han og flere andre holdt en mann fanget i et døgn, bundet fast til en stol, og mishandlet ham slik at han fikk betydelige psykiske og fysiske skader.

Den drivende kraften bak forbrytelsen

I dommen fra Oslo tingrett i den saken, ble Harnes stemplet som hovedmannen, anstifteren og den drivende kraften bak forbrytelsen.

Offeret ble blant annet slått gjentatte ganger i ansiktet, skåret med kniv i ansiktet, halsen og på øyelokkene, pisket i øynene med strips. I tillegg sprayet gjerningsmennene skurepulver i sårene hans. Han ble påført brudd på flere ribbein, kjeven og nesen.

Til slutt klarte offeret å flykte fra åstedet ved å hoppe fra verandaen i leiligheten. Mens han ble holdt fanget, hadde Harnes også holdt kjæresten hans innesperret et annet sted og forsøkte å voldta henne.

Skarpe skudd

Under ranet av en pengetransport på Aker Brygge 30. august 2004 var det flere gjerningsmenn, men det var Harnes som var bevæpnet med en skarpladet pistol som han truet vekterne med.

Utbyttet ble over 2,6 millioner kroner.

Under dramatiske omstendigheter ble Harnes pågrepet av politiet under flukten fra åstedet.

Uten empati

Lagmannsretten slår i den siste dommen fast at Harnes under utførelsen av de nevnte forbrytelsene har opptrådt «helt uten empati og medfølelse for andre».

Videre legger lagmannsretten vekt på at Harnes under fengselsoppholdet «tidvis har opptrådt truende og aggressivt overfor personer han ikke har noen sans for».

«Oppsummert finner lagmannsretten at det også nå er en reell og nærliggende fare for at Harnes vil begå nye og alvorlige voldsrelaterte forbrytelser dersom han prøveløslates på de aktuelle vilkår. Det er nødvendig at samfunnet vernes for denne risikoen.»

Ønsket tilpasning til samfunnet

- Vi argumenterte sterkt for at han burde få en gradvis tilpasning til livet utenfor murene. Det ville vært den helt riktig måten å gjøre det på, sier Harnes' forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Han viser til at Harnes skal løslates neste sommer etter endt soning, med mindre påtalemyndigheten tar saken til retten og ber om forlengelse av forvaringsdommen.

KILDE


22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE - Gunnars kjæreste
Denne 48-åringen  opprinnelig fra Alta har vært hovedmann i historiens største narkotikasak i Fredrikstad-distriktet, fastslår retten.

 

Historisk streng narkostraff

I opptakene jeg har kommer det også fram at politiet tilbydde en å få lov å ta inn 200 kg hasj, mot at han var med på å `frame` en annen i en rettsak. i tillegg kommer det også fram i den förste rettsaken han ble dömt for `Flydroppsaken` som han sonet for i 10 år, var en ulovlig politiprovokasjon.
Slik jeg ser det, har de `framet` Gunnar i den siste saken. Han vet for mye. Og pga hans fortid, ble han lett dömt, uten å få lov å forklare seg, eller innkalle vitner för rettsaken.

 

Historisk streng narkostraff

Denne 48-åringen  opprinnelig fra Alta har vært hovedmann i historiens største narkotikasak i Fredrikstad-distriktet, fastslår retten.

 

 

Nå er han dømt til 14 års fengsel, etter at Borgarting lagmannsrett har funnet ham skyldig i befatning med hele 30 kilo amfetamin og 3,5 kilo hasj.

Fra flydropp til fat boy

Den opprinnelige altaværingen slapp ut fra sin forrige lange narkodom så sent som i 2004. Da hadde han sonet to tredeler av en straff på 15 års fengsel etter den såkalte flydroppsaken fra Sørlandet. 
Deretter flyttet han til Fredrikstad og giftet seg. Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før politiet begynte å fatte mistanke om at han igjen kunne være involvert i alvorlig narkotikakriminalitet. 
48-åringen hadde et pengeforbruk som langt oversteg hans legale inntektsnivå ? og ble blant annet observert kjørende rundt på en Harley Davidson Fat boy til en verdi av 350.000 kroner.

Nektet alt

Etter en tids spaning og telefonavlytting på sentrale aktører, bestemte politiet seg for å gå inn med full tyngde i etterforskningen i august 2006. Det skjedde gjennom "Operasjon fat boy". 
Det ga full klaff: I løpet av noen dager ble det avdekket en omsetningskanal som hadde sent amfetamin og hasj fra Fredrikstad til Overhalla i Midt-Norge, hvoretter stoffet igjen hadde blitt sent nordover til Tromsø og Hammerfest. 


48-åringen var aldri direkte i befatning med narkotikapartiene, og har helt siden han ble pågrepet benektet for å ha noe med den voldsomme saken å gjøre. Retten har likevel funnet det uomtvistelig at han er den reelle bakmannen og organisatoren. 
14 års fengsel som han nå er dømt til i ankesaken, er identisk med straffeutmålingen fra Fredrikstad i fjor høst. I dommen er det innbakt en resttid fra flydroppsaken på fem års fengsel.

Nådde ikke frem

En 30-åring fra Fredrikstad har vært et sentralt vitne mot 48-åringen. Han er selv funnet skyldig i å ha hatt befatning med de totalt 30 kiloene med amfetamin, og har ikke nådd frem med sin anke i lagmannsretten. 
Han er dømt til sju års fengsel, som er identisk med straffen fra tingretten. 
Tredjemann av de totalt sju involverte som anket ? en 37-åring som fungerte som transittmottak i Overhalla ? har derimot fått redusert sin straff fra sjuår år til fem og et halvt års fengsel.

Elendig stoff

Det eneste lyspunktet for hovedmannen er at den beslaglagte stoffet var av så elendig kvalitet at det har fått direkte innvirkning på straffeutmålingen. 
Mens styrkegraden på amfetamin vanligvis ligger på 35-40 prosent, var deler av beslagene i Fat boy-saken helt nede i sju prosent. 
Mannen som skulle motta det for salg i Tromsø har beskrevet det som "ren cellulose". 
Borgarting lagmannsrett har lagt til grunn at et så stort avvik fra normal styrkegrad er et formildende moment i straffeutmålingen.F.B.NO


 

En helt annerledes hendelse brakte Kjevik i søkelyset i 1993. Den er nevnt i en artikkel i Vi Menn, som bl.a. gjelder den såkalte flydroppsaken:

Aksjonen som rullet opp ligaen, iverksettes i oktober 1993. Narkotikapolitiet i Oslo mistenker at noe er i gjære, og ber sine kolleger i den nederlandske byen Groningen varsle om norsk lufttrafikk på flyplassen utenfor byen.

Noen dager senere får de napp. En ung flyver fra Mandal lander på flyplassen med Grenland flyklubbs enmotors Cessna 182P (LN-ASD). Dagen etter letter det klokken 09.20,og hele turen følges med falkeblikk av norsk og nederlandsk politi. Like før klokken 12 gjør flyet et avvik fra den vanlige innflygingsruten til Kjevik. Når det passerer Gitmark mellom Grimstad og Lillesand, lempes en bag ut fra lav høyde. Bagen er pakket inn i en redningsvest og faller ned i Olstadtjernet med et kjempeplask.

Etter å ha fisket den opp av vannet, løper de to smuglerne til en parkert bil i nærheten. De anser aksjonen for avsluttet og vellykket ? og vet ikke at et titall politifolk fra Arendal og Oslo politidistrikter ligger i buskene med videokamera. Alt er blitt filmet. Det er bare å storme fram og pågripe de to mennene. Bagen inneholder om lag 13 kilo amfetamin. Pågripelsen av de to utløser flere arrestasjoner i hele Sør-Norge. Deriblant hovedmannen, som befinner seg hjemme på St. Hanshaugen i Oslo. Han påtar seg hovedansvaret og dømmes til 15 års fengsel.


22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE - Gunnars kjæresteProgrammed To Kill/Satanic Cover-Up (Anders Behring Breivik)

Granskning av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker:
Ved en rekke anledninger er det offentlig fremsatt påstander om at mennesker i etterkrigstidens Norge har vært gjenstand for ulike former for uetisk medisinsk forskning. På bakgrunn av disse gjentatte påstandene ba Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), i brev av 8. mai 1998 til helseministeren og brev av 8. desember 2000 til statsministeren, om granskning av det påståtte misbruket.http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2003/nou-2003-33/2.html?id=149034

 

Bhatti-saken: Greide ikke bevise terrorforbund Del 1

Husker dere denne saken, det fins nemmelig bevis på tape at Bhatti ville prøve å sprenge den Israelske ambasaden, denne tapen vil ikke PST høre på fra et vitne som ble brukt som et offer av PST i en annen sak, jeg kommer tilbake til denne konkrete saken senere.

 

Bhatti-saken: Greide ikke bevise terrorforbund

Retten fant ikke bevis for at det fantes en avtale mellom Arfan Bhatti og hans medtiltalte om terrorhandlinger, selv om PST la frem avlyttingsmateriale fra en samtale mellom de to.


I 2008 tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Arfan Bhatti og to andre personer, for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.

Grunnlaget for tiltalen var at påtalemyndigheten mente Bhatti og en medtiltalt i perioden februar 2006 til september 2006 avtalte anslag mot USAs ambassade og eventuelt den israelske ambassade og det Mosaiske trossamfunns synagoge i Oslo. Påtalemyndigheten mente at det var planlagt å bruke våpen eller eksplosiver og at formålet var å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Første sak

Saken var den første som ble prøvd i retten etter at den nye terrorlovgivningen ble vedtatt. De viktigste bevisene bygget på romavlytting fra Bhattis bil, der Bhatti og hans medtiltalte hadde en samtale. I denne skal de ha inngått en avtale om å begå en terrorhandling, mente aktor i saken. Det var retten ikke enig i.

Selv om det står i dommen at samtalen inneholder skremmende tanker og ideer, er bevistemaet om det ble avtalt terroranslag.

 

 

Arfan Bhatti

FOTO: Holm, Morten

«Noen endelig og alvorlig ment avtale mellom Bhatti og Kristiansen (medtiltalte Andreas Bog Kristiansen, red anm.) om å gjøre terroranslag mot synagogen og drap på menigheten, finner retten etter dette ikke tilstrekkelig bevist ...», skrev tingretten.

 

Retten fant det heller ikke bevist at det forelå noen tilstrekkelig konkret, endelig og alvorlig ment avtale mellom Bhatti og Kristiansen om å gjøre terroranslag mot den amerikanske eller israelske ambassaden.

 

Strengere krav

Aftenpostens rettskommentator, Inge Hanssen, skrev etter at dommen falt:

«Påtalemyndigheten har lagt seg på en for lav bevismessig terskel til at de tiltalte kan dømmes etter terrorparagrafen. Retten lar den rimelige og fornuftige tvil komme de tiltalte til gode. Retten kan ikke se at det foreligger en klar og konkret avtale mellom Bhatti og Andreas Bog Kristiansen om terrorhandlinger mot USAs ambassade, mot den israelske ambassade eller mot synagogen i Bergstien i Oslo. Hvis denne dommen blir stående, må politi og påtalemyndighet sette adskillig strengere krav til bevisene i senere saker enn det som ble gjort da tiltalen ble tatt ut mot Bhatti & Co».

Statsadvokaten anket ikke frifinnelsen av terrorplanlegging og terrorforbund.

Og selv om den romavlyttede samtalen fra bilen også inneholdt samtale om synagogen i Oslo, kunne den ikke brukes i lagmannsretten der Bhatti sto tiltalt blant annet for hærverk mot synagogen i Oslo.

Omstridt

Terrorparagrafen var sterkt omstridt allerede før den ble vedtatt. Både riksadvokaten, advokatforeningen og statsadvokatene i Oslo gikk imot å innføre en egen terrorbestemmelse. Begrunnelsen var at norsk straffelov omfattet allerede handlinger som drap, mordbrann, sprenging, flykapring typiske terroristhandlinger.

Men etter anslaget mot USA 11. september 2001 stadfestet FN at alle medlemsstater er forpliktet til å sikre at enhver person som deltar i finansiering av, planlegging av, forberedelser til eller utøvelse av terrorhandlinger, eller dem som støtter terrorhandlinger, stilles for retten.

Denne resolusjonen utløste nye eller endrede strafferegler verden over.

Ikke overrasket

Jusprofessor Erling Johannes Husabø, spesialist på terrorbestemmelsen, var ikke overrasket over at Bhatti - under tvil - ble frifunnet for terroranslag mot synagogen.

- Retten har gått grundig gjennom lovens forarbeider og har belegg for at loven stiller strenge krav, sa Husabø etter at dommen falt.

 KILDE

 

«Les også» Gunnar Evertsen tidligere venn og fengsels bekjent:"Vi hadde et møte utenfor den
tidligere Østbanestasjonen i Oslo
sommeren 2006, der også min
daværende kone var til stede. Da
spurte Bhatti meg konkret om å
skaffe bomber til ham, for dette
kan jeg lage, sier Evertsen" LES

 

 

 

 

http://gfx.dagbladet.no/nyheter/2002/03/20/behandlessomdyr_sak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er isfront mellom fangene og ledelsen ved Ila landsfengsel. Kjendisfangene Gunnar Evertsen og Arfhan Bhatti sier at fangenes misnøye skyldes bevisste forsøk fra ledselsen på å bryte ned fangene.

«Vi behandles som dyr»

Broderskapet - MC-miljøene


22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE - Gunnars kjæreste

 


I de kriminelt belastede MC-miljøene risikerer den som røper interne hemmeligheter å bli drept. To som har vært i de innerste sirklene i Hells Angels og Bandidos forteller nå hva klubbmedlemmene egentlig driver med. I saken som ble kalt det verste eksempelet på sosial dumping noensinne har den norske skatteetaten blitt en større fiende for arbeiderne enn de entreprenørene som lurte dem.NRK

 

- Lurt av Bandidos

Gunnar ble i 2008 dømt til 14 års fengsel som bakmann i den såkalte Fatboy-saken i Østfold, for befatning med 30 kilo amfetamin.


Han sier det er medlemmer i Bandidos som er de egentlige bakmennene, og at de lurte ham inn i en stor narkotikasak for å straffe ham.Les


I et intervju publisert i bladet
Karmel Israel-Nytt hevder narkodømte
Gunnar Evertsen fra Alta
at terrorfrikjente Arfan Bhatti
henvendte seg til Evertsen for å få
ham til å lage bomber. Dette skal
ha skjedd ikke lenge før Det
mosaiske trossamfunnets synagoge
i Oslo ble skutt på natt til 17.
september 2006.LES

 

Fikk bombebestilling av Arfan Bhatti Del 1

 

Altafødte Gunnar
Evertsen hevder
Arfan Bhatti ville ha
bomber av ham, men
Evertsen fikk aldri
vitne mot Bhatti i terrorsaken.

 

I et intervju publisert i bladet
Karmel Israel-Nytt hevder narkodømte
Gunnar Evertsen fra Alta
at terrorfrikjente Arfan Bhatti
henvendte seg til Evertsen for å få
ham til å lage bomber. Dette skal
ha skjedd ikke lenge før Det
mosaiske trossamfunnets synagoge
i Oslo ble skutt på natt til 17.
september 2006.
Vi hadde et møte utenfor den
tidligere Østbanestasjonen i Oslo
sommeren 2006, der også min
daværende kone var til stede. Da
spurte Bhatti meg konkret om å
skaffe bomber til ham, for dette
kan jeg lage, sier Evertsen til bladet.


 Ville ha hevn

Gunnar Evertsen opprinnelig fra Alta hevder Arfan Bhatti spurte om Evertsen kunne lage bomber til han. Foto: Ove Eikje
FINNMARK DAGBLAD KILDE

 

Israelsk etterrettning MOSSAD - hevnet seg med drap på Utøya?

KARMEL ISRAEL-NYTTVar nylig i kontakt med en journalist på Vestlandet, som ga ut en liten kristelig avis kaldt Karmel, Israel Nytt, som blir utgitt i israel. De intervjuet min klient oppimot Bhatti saken, og avisen kommer ut der nede. Kan du tenke deg hvordan de reagerte, når de forstod at Arbeiderpartiet har värt med på å skjule dette. den kom ut i juni 2010. Sitter med avisen her. Det er også min klient som er vitnet som PST ikke vil høre på i saken om den Israelske ambassden. Bhatti - saken - Gunnar fikk ikke lov å vitne mot Bhatti, Bhatti fikk 500000,-kr fra den narkotikan som man fikk gevinst fra, potten var i utganspunktet 750000,-kr.

Pengene skulle brukes til bomber til å sprenge den Israelske ambasden.

 

2010 - Gunnar lot seg intervju av en israelsk avis, KARMEL ISRAEL NYTT.

Det er klart Israel ble forbannet når de skjønte at Arbeiderpartiet har dekket over at Bhatti fikk hjelp av PST - Bandidos til å finansiere sitt innkjøp av bombedeler, Gunnar kan den dag i dag bekrefte dette.

 Var dette et hevnoppgjør fra etteretningstjennesten i Israel.............


KARMEL ISRAEL-NYTT

 

 


Israelsk etterrettning MOSSAD - hevnet seg med drap på Utøya?
MOSSADs motto er «Å herske ved forførelser». Tidligere MOSSAD agent Victor Ostrovsky sier i boken «Kampen Om Mossad» 5); «De-stabiliser, de-stabiliser, de-stabiliser, å skape uro», det er hva Mossad gjør i alle land, for å få inn sine folk, eller for å få politikken i landene i en Israel vennlig retning. Var det dette som skjedde under Utøya massakren? Det hadde vært interessant å høre hva KGB ekspert Norulv mener...Mossad eller kommunist jøder?

 

Ex-Mossad Agent Victor Ostrovsky Criticizes Israel's Handling of Flotilla Raid on Alex Jones Tv 1/5


 

2010 - Gunnar lot seg intervju av en israelsk avis, KARMEL ISRAEL NYTT.

Det er klart Israel ble forbannet når de skjønte at Arbeiderpartiet har dekket over at Bhatti fikk hjelp av PST - Bandidos til å finansiere sitt innkjøp av bombedeler, Gunnar kan den dag i dag bekrefte dette. LES

 

 

Lillehammer-saken viser til drapet på en marokkansk kelner bosatt i Norge, Ahmed Bouchikhi (1943?1973), på Lillehammer den 21. juli 1973, utført av agenter fra Mossad. Drapet ble i 2007 regnet som den til da mest alvorlige terrorhandlingen i norsk historie.[1]

kilde

Den myteomspunnede israelske etterretningsjenesten Mossad har mange måter å drepe på.

Tjenesten skal være delt inn i åtte ulike avdelinger. Den mest spektakulære av dem er «Metsada», som er avdelingen for spesialoperasjoner. Ansvarsområdet er likvideringer, paramilitære operasjoner, sabotasje og psykologisk krigføring. kilde

MOSSAD death in Lillehammer part 1/2


MOSSAD death in Lillehammer part 2/2


2 NOU 2000 Lillehammer-saken: 5.4 Påstander om medvirkning fra «den fjerde tjeneste»

PST OG mc-gjenger

Den moderne etterretningstjenesten i Norge rekrutterte motorsykkel frelst ungdommer og såkalte banditter til oppdrag for de hemmelige tjenestene, ingenting er forandret. Det fins både gode og dårlige kjeltringer i dag også.

tv2konsesjon.tripod.com

Bye, Ronald og Finn Sjue 1995, Norges hemmelige hær. Historien om Stay Behind. Oslo: Tiden Norsk Forlag
I Norge fins det også paramilitære grupperinger, disse kan også jobbe for de rike og korrupte hos rikets sikkerhet http://no.wikipedia.org/wiki/Paramilit%C3%A6r Men det fins også mange mindre små grupperinger som jobber mot høyreekstremistene, disse gruppene vokser for hver dag og har en minst like sterk posisjon og styrke til tross for deres mindretall og materielle underlegenhet, men dette er bare på jordoverflaten.....


Bandidos-lederen Lars Harnes er en av de tiltalte etter ranet av en verditransport på Aker Brygge natt til mandag 30. august i fjor.
Les mer i arkivet » November 2012 » Oktober 2012 » September 2012
riketssikkherhet

riketssikkherhet

17, Oslo

Gunnar Evertsen mener seg lurt av Bandidos og PST. Han sitter i dag inne ved Bodø kretsfengsel. Gunnar har beviselige matriell på tape at han er uskyldig og at Bandidos topper og PST er de ansvarlig for at han ble dømt i denne såkalte Fatboy-saken. Mind Controll er sannsynligvis det virkemidlet som gjorde at ABB fikk gjennomført massakren på Utøya. Det fins en rød tråd mellom Gunnars sak og tragedien på Utøya. Gunnar sitter med mange andre opplysninger om andre saker, han er ikke sikker på om de vil la han leve i fengselet, han blir torturert psykisk og fysisk, de har prøvd å sette diagnoser på fordi han har nevnt denne saken. Fins det noen tøffe journalister? Ta kontakt med meg. Rapport rundt Gunnars fysiske samt psykiske helse pr i dag. «Når det gjelder Gunnars helse, har han vært utsatt for isolasjon i over 1000 dager, uten noen form for opplegg rundt hverken trening, eller sosial omgang med andre fanger. Han har også seks brudd i ryggen, noe han skulle hatt behandling for, men som han ikke er blitt tilbudt. han mener at noen av ryggskadene har oppstått i fengsel, etter mishandling, noe påtalemyndighetene prøver å skjule. han ønsker seg lege utenfor fengselssystemet, ettersom han ikke stoler på legene innenfor. Han har ikke fått tilbud om lege utenfra, ennå jeg har ringt og snakket med lederen i fengselet om dette. Hun har da bare henvist til taushetsplikten sin, ennå Gunnar sier han har løst henne fra dette. Han har en god del ryggsmerter, pga. bruddene, noe han skulle hatt behandling for, men ikke har fått. Han trenger også behandling for post traumatisk stress syndrom, som han tydeligvis er i besittelse av, etter alt som har skjedd. I tillegg har han fått endel drapstrusler inne i fengselet, noe man kan tenke seg hvordan det føles.» Gunnar har sittet i isolasjon i Bodø fengsel, men er nå overflyttet til xxxx. Kilde: Gunnars kjæreste som pr i dag fungerer som hans eneste kommunikasjonsmiddel ut til samfunnet og media og ikke minst folkets representanter innen politikk, helsevesenet, rettsvesenet.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits